Прием в първи клас за учебната 2024-2025 година | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Прием в първи клас

Прием в първи клас за учебната 2024-2025 година

Списък на приетите ученици в първи клас за учебната 2024-2025 г. - първо класиране

Заявление за намерение за подаване на заявление за записване в първи клас за 2024-2025 година

График_на_дейностите_по_приема_на_ученици_в_1+клас_за_2024-2025+учебна+година

Заповед за утвърждаване на План-прием за Първи и Пети клас - 2024-2025 г.

 

 

 

Приложение № 1

ДО

ДИРЕКТОРА

НА Първо СУ "Св. Седмочисленици"

ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознат/а съм със Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище.

2. Информиран/а съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

3. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс

Заявлението е подадено от:*

с електронна поща:*

/подпис - при подаване на място в училището/

Дата: 27.05.2024

Забележка: При подаване на заявление по електронната поща, входящият номер и имената на представителя на комисията по приема в училището, приел заявлението, се изпращат по електронната поща на родителя/настойника или лицето, полагащо грижи за детето, подал/о заявлението.

Всички полета обозначени със "*" звездичка са задължителни!

Back to Top