Прием в 1 клас 2023-2024 | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Прием в 1 клас 2023-2024

Незаети места в 1 клас след второ класиране - няма

 

С П И С Ъ К ПО ВХОДЯЩИ НОМЕРА НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА – ВТОРО КЛАСИРАНЕ

 

Незаети места в 1 клас след първо класиране

Първо СУ "Свети Седмочисленици" обявява 6 /шест/ свободни места за прием в ПЪРВИ клас за ВТОРО КЛАСИРАНЕ.

Подаване на заявления: от 08.06. до 12.06.2023г.

 

С П И С Ъ К ПО ВХОДЯЩИ НОМЕРА НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ

  

Заявление за намерение за подаване на заявление за записване в първи клас

 

График на сроковете за дейностите по приема на ученици в първи клас в училищата в град Търговище за учебната 2023/2024 година (утвърден със Заповед № РД-З-82/23.01.2023 г. на кмета на община Търговище)

 

Заповед за прием на ученици в първи клас за учебната 2023-2024

 

 

 

 

Приложение № 1

ДО

ДИРЕКТОРА

НА Първо СУ "Св. Седмочисленици"

ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознат/а съм със Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Търговище.

2. Информиран/а съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

3. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни, съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс

Заявлението е подадено от:*

с електронна поща:*

/подпис - при подаване на място в училището/

Дата: 10.12.2023

Забележка: При подаване на заявление по електронната поща, входящият номер и имената на представителя на комисията по приема в училището, приел заявлението, се изпращат по електронната поща на родителя/настойника или лицето, полагащо грижи за детето, подал/о заявлението.

Всички полета обозначени със "*" звездичка са задължителни!

Back to Top