Заповед за преминаване към обучение от разстояние в електронна сред (ОРЕС) за всички ученици от Първо средно училище „Свети Седмочисленици“ от 08.11.2021г. | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

10 Ноември2021

Заповед за преминаване към обучение от разстояние в електронна сред (ОРЕС) за всички ученици от Първо средно училище „Свети Седмочисленици“ от 08.11.2021г.

ПЪРВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ЗАПОВЕД 

№ А –181, гр. Търговище, 08.11.2021 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО и с чл.31, ал.1, т.34 от Наредба №15 от 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и Заповед №РД09-4201/05.11.2021г. на Министъра на образованието и науката

НАРЕЖДАМ:

          І. Преминаване към обучение от разстояние в електронна сред (ОРЕС) за всички ученици от Първо средно училище „Свети Седмочисленици“ от 08.11.2021г.

          ІІ. Утвърждавам график на дейностите.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-директорите по учебната дейност и заместник-директора по административно-стопанската дейност. Контрол ще упражнявам и лично.

Копие от заповедта да се изпрати в ел. платформа Школо на всички учители от техническия сътрудник Анета Дросева да запознае  заинтересованите лица с настоящата заповед.

Копие от заповедта за се публикува на интернет страницата на училището от ЗДУД Петранка Ангелова.

 

СЕВДАЛИНА ЗАФИРОВА

Директор на І СУ

„Свети Седмочисленици“

гр. Търговище

Back to Top