ЗАПОВЕД № 184/09.11.2021 г. | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

11 Ноември2021

ЗАПОВЕД № 184/09.11.2021 г.

ПЪРВО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ  „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“

ЗАПОВЕД

№  184/09.11.2021 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 259, АЛ. 1 ОТ ЗПУО,  чл.31, ал.1, т.1, т.24 от Н-ба15/22.07.2019г. за СПРУДДПС, ЗАПОВЕД  № РД09- 4247/08.11.2021 г. на МОН, ЗАПОВЕД РД-01-911/08.11.2021 г. НА МЗ,

Н А Р Е Ж Д А М :

 1. Да бъдат спазвани стриктно утвърдените със ЗАПОВЕД  № РД09- 4247/08.11.2021 г. на МОН, ЗАПОВЕД РД-01-911/08.11.2021 г. НА МЗ насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в Първо СУ „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище от педагогическия,  непедагогическия персонал и учениците.
 2. Определям комисия за организация и контрол на обучението и действията в условия на извънредна епидемична обстановка в Първо СУ „Свети Семочисленици“ в състав:

Председател: Дарина Петрова – ЗДУД

Членове:  Боряна Ботева – ЗДУД

                  Иван Иванов – ЗДУД

                  Петранка Ангелова – ЗДУД

                  Ани Димитрова – ЗДАСД

                  Анета Дросева – технически сътрудник

                  Атанас Спасов – домакин

Комисията да спазва изискванията на Насоките и настоящата заповед, както и всички писма, указания и др., свързани с пандемията.             

 1. Присъственият образователен процес да бъде възстановен за учениците от начален етап, считано от 11.11.2021 г. и за периодите, когато в общината е достигната 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 население при следните условия:
 • Осигурени неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID 19
 • Най-малко 50% от учениците в паралелката разполагат със съгласие на родителите за извършване 2 пъти седмично на бърз антигенен тест или документи за преболедуване или изследване по смисъла на Заповед No РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на дравеопазването;
 • Двукратно седмично тестване за COVID 19 на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал, които присъстват в училището, с изключение на тези, които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед No РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.
 1. Когато в общината има  повече от 250 заболели на 100 000 души за 14-дневен период педагогическият и непедагогическият персонал работи присъствено само при наличие на валиден документ за ваксинация, преболедуване или за отрицателен резултат от лабораторно изследване или при задължително изследване два пъти седмично на място в училището с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, осигурен от училището. Лицата, които отсъстват в дните на изследване, се изследват в първия ден, в който посещават присъствено училището.
 2. Изследването на педагогическия и непедагогическия персонал да се провежда от медицинските лица в училището, за което те съставят протокол, който се съхранява в медицинския кабинет до края на учебната година.
 3. Изследването на учениците се осъществява от екипи, в които се включват педагогически и непедагогически специалисти, както и доброволци, които притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване или изследване по смисъла на Заповед No РД-01-890/03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването.
 4.  Екипите за изследването на учениците се определят за съответните периоди със заповед на директора.
 5. При нормална учебна седмица изследването на учениците и персонала се извършва в дните понеделник и четвъртък, в останалите случаи – в първия присъствен ден; когато първият присъствен ден е вторник , следващият тест се прави в четвъртък; когато първият присъствен ден е сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се прави.
 6.  Учениците  задължително  носят  маски  по  време  на  изследването,  освен  в момента на вземане на слюнчена проба.
 7. Учениците със СОП се изследват вкъщи от родителите в същите дни, както на останалите ученици. Родителят декларира, че тестът е направен в съответствие с указанията и че резултатът е отрицателен, като предава на класния ръководител декларацията при водене на детето.
 8. След  пробовземане,  учениците  извършват  задължителна  хигиена  на  ръцете чрез измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете, за което съдейства екипа за тестване на паралелката.. Повърхностите (маси,  чинове,  катедри  и  др.)  върху  които  се  е  провело  изследване,  се  почистват от хигиенистите задължително чрез дезинфекция, помещенията се проветряват от учителя.
 9. При установяване на положителен резултат, учителят сигнализира медицинското лице, под грижите на което ученикът се отделя незабавно в стая 207 и се прилага Протокол 1 от Раздел ІІІ Насоките.  На ученика се поставят    отсъствия по уважителни причини по смисъла на чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредбата за приобщаващото образование без да е необходимо представяне на медицински документ в деня, в който е установен  положителен  резултат  от  теста  в  училището.  Учениците  от  паралелката продължават да се обучават присъствено до момента на потвърждаване на положителния резултат от тест, проведен в лабораторни условия. В случай на потвърден положителен резултат,  за  учениците  от  паралелката  се  прилага  Протокол  2  от  Насоките. При липса на положителен резултат, паралелката продължава присъственото обучение.
 10. Използваните тестове с отчетен отрицателен резултат се събират в плътни чували/торби за смет, които се завързват от извършващите тестването, веднага след това се  изхвърлят по общия ред от училището като неопасен отпадък в контейнерите за смесен битов отпадък от хигиенистите.
 11.  Използваните тестове с отчетен положителен резултат се събират отделно, в кутии за изгаряне на опасни отпадъци, за еднократна употреба, която до запълване се съхранява от домакина в помещението на междустълбищната площадка между втори и трети етаж на централното стълбище. Достъп до помещението има само домакинът на училището. В края на кампанията директорът предава кутията на РЗИ.
 12. В дните на тестване на учениците, те идват 30 минути преди първия час на училище и дневното разписание на часовете не се променя.
 13. За  учениците,  чиито  родители  не  са  дали  съгласие  за  изследване,  се организира синхронно обучение от разстояние в електронна среда. В тези случаи не се прилага процедурата по чл. 40д от Наредба No 10 за организация  на  дейностите  в  училищното  образование,  като  родителите  не  подават заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда и не се изисква разрешение от началника на регионалното управление на образованието.

Техн. сътрудник да запознае заинтересованите лица със заповедта.

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

СЕВДАЛИНА ЗАФИРОВА

Директор на І СУ

„Свети Седмочисленици”

гр. Търговище

Back to Top