Документи | Първо СУ "Св. Седмочисленици" гр. Търговище

Мерки

Изберете документ:
Вид на документа Име на документа Файл
f10d Стипендии Еднократна годишна стипендия за ученици от гимназиален етап, в паралелки с профил „Математически“ за учебната 2021-2022 година
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.септември 2021 година
f1d Правилници П Р А В И Л Н И К ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД за 2021-2022 г.
f7d Учебни планове Училищен учебен план за ХII г клас, профил "Предприемачески" за учебната 2021-2022 година
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.юни 2021 година
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.март 2021 година
f9d Бюджет Бюджет за 2021 година
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.декември 2020 година
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.септември 2020 година
f1d Правилници Пропускателен режим 2021-2022 година
f10d Стипендии Декларация за социална стипендия
f10d Стипендии Декларация за стипендия за сираци
f10d Стипендии Декларация за стипендия за отличен успех
f10d Стипендии Правила за отпускане на стипендии
f8d Графици График за провеждане на учебния час по спортни дейности за учебната 2021-2022 г.
f2d Планове ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ИНФЕКЦИЯ В ПЪРВО СУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ГР. ТЪРГОВИЩЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19
f2d Планове П Л А Н за превенция и интервенция на тормоза в училище 2021-2022
f7d Учебни планове Училищен учебен план за ХI г клас, профил "Предприемачески" за учебната 2021-2022 година
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.юни 2020 година
f14d Защита на личните данни Вътрешни правила / политика за защита на личните данни в Първо СУ Св.Седмочисленици гр.Търговище
f14d Защита на личните данни Приложение 4.1- Съобщение за поверителност на личните данни - информация за кандидати за работа
f14d Защита на личните данни Приложение 4.2- Съобщение за поверителност на личните данни - информация за служители
f14d Защита на личните данни Приложение 4.3- Съобщение за поверителност на личните данни - информация за ученици и родители
f14d Защита на личните данни Приложение 4.4- Съобщение за поверителност на личните данни - създадени чрез системата за видеонаблюдение
f14d Защита на личните данни Приложение 6.1-Правила за обработване на лични данни при кандидатстване за работа и сключване на трудови договори
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.март 2020 година
f9d Бюджет Годишен отчет за изпълнение на делегирания бюджет 2019 година
f9d Бюджет Бюджет за 2020 година
f12d Административни услуги Процедура за приемане на ученици в единадесети клас
f12d Административни услуги Процедура за приемане на ученици в осми клас
f12d Административни услуги Процедура за приемане на ученици в пети клас
f12d Административни услуги Процедура за приемане на ученици в първи клас
f12d Административни услуги Процедура за издаване на удостоверение за завършен първи гимназиален етап
f12d Административни услуги Процедура за издаване на свидетелство за основно образование
f12d Административни услуги Процедура за издаване на удостоверение за завършен начален етап
f15d Достъп до информация Годишен отчет за постъпилите заяления за достъп до обществена информация за 2019г. в Първо СУ "Св.Седмочисленици"
f15d Достъп до информация Годишен отчет 2019
f15d Достъп до информация Заповед за заплащане на услугата
f15d Достъп до информация Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация
f15d Достъп до информация Протокол за предоставяне на достъп до обществена информацияза предоставяне на информация за повторно използване
f15d Достъп до информация Заявление за достъп до обществена информация
f15d Достъп до информация Вътрешни правила за достъп до обществена информация
f12d Административни услуги Процедура за издаване на УП 2 и 3. Заявления
f12d Административни услуги Процедура за издавне на удостоверение за завършен клас. Заявление
f12d Административни услуги Процедура за издаване на диплома
f12d Административни услуги Процедура за преместване на ученици. Заявление
f12d Административни услуги Процедура за валидиране на компететности. Заявление
f12d Административни услуги Процедура за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование
f12d Административни услуги Процедура за издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити
f12d Административни услуги Процедура за издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити
f12d Административни услуги Процедура за издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава. Заявление
f12d Административни услуги Процедура за издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование. Заявление
f12d Административни услуги Процедура за издаване на дубликат на документ. Заявление
f12d Административни услуги Заявление за издаване на европейско приложение към диплома
f12d Административни услуги Заявление за записване при преместване
f12d Административни услуги Вътрешни правила
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.декември 2019 година
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.септември 2019 година
f11d Профил на купувача Извършване на строително-ремонтни дейности на коридор на ІІ етаж в сградата на Първо СУ "Свети Седмочисленици" гр. Търговище
f11d Профил на купувача Обществена поръчка учебници 2019 - 2020
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.юни 2019 година
f1d Правилници УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В ПЪРВО СУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.март 2019 година
f9d Бюджет Бюджет за 2019 година
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.декември 2018 година
f13d Други документи Закон за защита от дискриминация
f4d Програми Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2021-2022
f8d Графици График за контролни и класни през учебната 2021-2022 година
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.септември 2018 година
f8d Графици Седмично разписание на часовете в ГЦОУД прогимназиален етап 2021-2022 година
f8d Графици Седмично разписание на часовете в подготвителна група 2021-2022 година
f8d Графици Седмично разписание на часовете в ГЦОУД начален етап 2021-2022 година
f8d Графици Седмично разписание на часовете прогимназиален и гимназиален етап 2021-2022 година
f8d Графици Седмично разписание на часовете начален етап 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за IХ г клас, профил "Предприемачески" за учебната 2021-2022 година
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.юни 2018 година
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.март 2018 година
f1d Правилници Правила за използване на системата за видеонаблюдение в Първо СУ „Свети Седмочисленици“
f9d Бюджет Бюджет за 2018 година
f8d Графици Спортен календар 2021-2022
f1d Правилници Вътрешни правила за наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на мерки при прилагане на етичния кодекс
f6d Процедури Процедура за действие при инцидент и работа по случай
f1d Правилници Механизъм за делегиране на правомощия и отговoрности
f1d Правилници Механизъм за разрешаване на конфликти
f1d Правилници Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертви или в риск от насилие
f1d Правилници Правила за осигуряване на достъп до обществена информация в училище
f3d Стратегии Политики за подобряване и развитие на процеса на обучение по математика в прогимназиален етап
f8d Графици График на учебното време 2021-2022
f8d Графици График за дежурствата на учителите през 2021-2022 година
f8d Графици График за провеждане на часовете по гражданска защита за 2021-2022 година
f4d Програми Програма за наставничество на новоназначени учители 2021-2022
f8d Графици График за консултациите на учителите по предмети през 2021-2022 година
f8d Графици График за консултациите на класните ръководители през 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за ХI в клас, профил "Природни науки" за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за ХI б клас, профил "Чужди езици" за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за ХI а клас, профил "Математически" за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за ХII в клас, профил "Природоматематически" за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за ХII б клас, профил "Чужди езици" за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за ХII а клас, профил "Математически" за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за Х г клас, профил "Предприемачески" за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за Х в клас, профил "Природни науки" за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за Х б клас, профил "Чужди езици" за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за Х а клас, профил "Математически" за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за IХ в клас, профил "Природни науки" за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за IХ б клас, профил "Чужди езици" за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за IХ а клас, профил "Математически" за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за VIII г клас, профил "Предприемачески" за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за VIII в клас, профил "Природни науки" за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за VIII б клас, профил "Чужди езици" за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за VIII а клас, профил "Математически" за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за VII г клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за VII в клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за VII б клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за VII a клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за VI г клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за VI в клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за VI б клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за VI а клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за V г клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за V в клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за V б клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за V а клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за IV г клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за IV в клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за IV б клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за IV a клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за III г клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за III в клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за III б клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за III а клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за II г клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за II в клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за II б клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за II а клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за I г клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за I в клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за I б клас за учебната 2021-2022 година
f7d Учебни планове Училищен учебен план за I а клас за учебната 2021-2022 година
f11d Профил на купувача Покана за определяне на изпълнител на ремонтни дейности
f11d Профил на купувача Обществена поръчка учебници 2015 - 2016
f11d Профил на купувача Обществена поръчка с предмет: „Доставка на обзавеждане за ІСОУ „Св.Седмочисленици”, гр.Търговище, по НП"ММТБУ"
f11d Профил на купувача Обществена поръчка „Доставка на компютърна техника по проект „ИКТ в училище” в І СОУ „Свети Седмочисленици“, гр. Търговище
f11d Профил на купувача Обществена поръчка за „Оборудване на учебни кабинети в І СОУ „Свети Седмочисленици”, гр. Търговище”
f11d Профил на купувача Обществена поръчка за „Обзавеждане на помещения в учебната сграда на І СОУ „Свети Седмочисленици”, гр. Търговище”
f11d Профил на купувача Обществена поръчка за Ремонт на помещения в учебната сграда на І СОУ „Свети Седмочисленици”, гр. Търговище
f9d Бюджет Бюджет за 2017 година
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.март 2017 година
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.юни 2017 година
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.септември 2017 година
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.декември 2017 година
f9d Бюджет Бюджет за 2016 година
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.март 2016 година
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.юни 2016 година
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.септември 2016 година
f9d Бюджет Отчет за изпълнение на бюджета към м.декември 2016 година
f13d Други документи Вътрешни правила за наблюдение, установяване и докладване на нарушенията и за предприемане на мерки при прилагане на етичния кодекс
f4d Програми Антикорупционна програма
f13d Други документи Инструкция за регистриране и докладване на сигнали за слабости, корупция и измами
f5d Мерки Механизъм за делегиране на правомощия и отговoрности
f5d Мерки Механизъм за разрешаване на конфликти
f6d Процедури Процедура за осъществяване на заместване на учебни часове при отсъствие на учител
f1d Правилници Правила за организиране на различни видове организиран отдих
f6d Процедури Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертви или в риск от насилие
f5d Мерки Мерки за повишаване на качеството на образованието
f1d Правилници ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ В ПЪРВО СУ „СВЕТИ СЕДМОЧИСЛЕНИЦИ“ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА
f3d Стратегии Стратегия за развитие на Първо СУ за периода 2016-2020 година
f13d Други документи Актуализиран списък на лицензираните доставчици на социални услуги за подкрепа на деца и семейства
f6d Процедури Училищна процедура за подаване, разглеждане и решаване на предложения, жалби и сигнали
f1d Правилници Правилник за дейността на училището за учебната 2021-2022 година
f4d Програми Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи 2021-2022
f8d Графици Дневно разписание 2021-2022 учебна година
f1d Правилници Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
f1d Правилници Правилник за вътрешния трудов ред
f4d Програми Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021-2022
f4d Програми Програмна система на подготвителна група за учебната 2021-2022 година
f2d Планове План за квалификационната дейност 2021-2022
f1d Правилници Годишен план за дейността на I СУ "Св. Седмочисленици" за учебната 2021-2022 година
f1d Правилници Етичен кодекс на общността
f4d Програми Училищна програма за повишаване качеството на образованието 2021-2022
Back to Top